De substantia naturalium facultatum (Περὶ τῆς οὐσίας τῶν φυσικῶν δυνάμεων)

Excerptum: De propris placitis, capp. 13-15 (104-124 N)


Abbrev.: De subst. nat. fac.


Autore: Galeno


Inc.: Καί τις ἴσως δόξει διαφωνίαν ἀξιόλογον εἶναι ἡμῶν λεγόντων


Expl.: ἡ τῶν τοιούτων ἀκριβὴς γνῶσις, ὅθεν οὐδὲ ὁ Πλάτων αὐτῆς ἐμνημόνευσεν


Note
Cfr. De propriis placitis.


Traduzioni

Repertori

Edizioni