De pulsibus dignoscendis (Περὶ διαγνώσεως σφυγμῶν)

Libri: 4


Abbrev.: De puls. dign.


Autore: Galeno


Inc.: Τῆς περὶ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίας εἰς τέτταρα μέρη νενεμημένης


Expl.: κἀν τῇ δι᾽ αὐτῶν προγνώσει, τεττάρων ἑκατέρᾳ βιβλίων ἐσομένῃ


Traduzioni

Repertori

Edizioni